Vilkår og betingelser

Handelsbetingelser indgåes ved samarbejde med Sampedro ApS og er bindelse når kunden enten underskriver en kontrakt, udfylder en formular med samtykke til “handelsbetingelser”, emailer “ok, okay, ja, ja tak, accepteret eller accepteres” eller når en opgave igangsættes til Sampedro ApS.

Kunden garanterer, at alt materiale givet til Sampedro ApS som tekst, billed, grafisk arbejde ejes af kunden selv eller at kunden har fået tilladelse til at benytte dette. Såfremt der bliver et erstatningskrav angående tilsendt materiale er det kundens ansvar og forsikring som hæfter hertil.

Når projekter afsluttes hvad enten der er tale om print eller website er det kundens eget ansvar at sikre sig at alt er korrekt.

Sampedro ApS må henvise til, og bruge de materialer der produceres sammen i egen markedsføring, medmindre andet aftales.

Projekter som hjemmesider faktureres i to rater. Første halvdel af beløbet faktureres når Sampedro ApS går i gang med projektet og anden halvdel faktureres, når projektet er afleveret.

Fakturering sker via e-mail, hvor der fremsendes en faktura (PDF) gennem Dinero. Betalingsfristen er 8 dage. Ved forfalden faktura tilskrives der renter på 0,70% pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100,00 DKK.

Såfremt kunden ønsker Sampedro ApS skal komme ud til kunden til enten møde eller projekter betales der for kørsel. Der faktureres med statens takst pr. kørt kilometer + tid i bilen på 300 kr. eks. moms pr. time.

Sampedro ApS´s timepris er pr. 1/1 2024 kr. 850,- ekskl. moms.

Hvis kunden benytter sig af plugins til WordPress som Sampedro ApS skal håndter, faktureres der det beløb som aftales mellem Sampedro og kunden.

WordPress serviceaftaler betales forud for aftalt periode på enten 1,3 eller 6 måneder af gangen og fornyes automatisk. For at opsige et abonnement skal det gøres minimum forud 1 måned af abonnementsperioden men er gensidigt uopsigelige i aftaleperioden. Ved forfalden faktura tilskrives der renter på 0,70% pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100,00 DKK. Priser for serviceaftaler findes her : https://sampedro.dk/wordpress-serviceaftaler/.

Såfremt der er indgået en WordPress serviceaftale mellem Sampedro ApS og kunden vil Sampedro ApS opdaterer plugins, WordPress Core og temaer 1 gang om måneden. Såfremt der er support tid skal det bruges i indværende måned og kan ikke opspares løbende. Hvis der opstår problemer i forbindelse med opdatering af kundes hjemmeside som bliver spottet af Sampedro ApS, vil der ikke blive opdateret til nyeste versioner og kunde vil blive påmindet om fejl og hvor længe det vil tage at få gjort hjemmesiden fejlfri igen mod betaling. Såfremt det skulle ske at der ved opdatering live vil være fejl som Sampedro ApS ikke spotter og kunden herefter henvender sig til Sampedro ApS, vil disse fejl blive udbedret  såfremt de er af mindre timeforbrug. Hvis der er tale om større fejl vil de blive udbedret mod betaling eller support tiden. Ved vedligeholdelsesfasen gennemgår Sampedro ApS det mest centrale. Opdatering af plugins (tjek af hvad nye opdateringer indeholder), opdatering af themes (tjek af hvad de nye opdateringer indeholder), opdatering af WP Core (tjek af hvad de nye opdateringer indeholder), for dernæst at udfører opdateringerne og tjekke det visuelle er mere eller mindre ens, tjek af evt pagebuilder virker (mest basale), tjek af formular virker. Alt dette på et staging miljø for dernæst at gøre det live. Det vil sige at alle funktionaliteter, muligheder og ændringer der er i de nye opdateringer kan ikke løbes igennem på en serviceaftale. Dette ville kunne tage op til en arbejdsdag til flere at gennemgå.

Sampedro ApS garantere ikke mod bugs, hacking eller nedbrud af hjemmeside / webshop. Hvis kunden bliver hacket eller der opstår andre fejl, vil Sampedro ApS være behjælpelig med at få udbederet udfordringerne mod betaling.

Køber kunden klippekort kan de bruges til opgaver som grafisk design, digital design, programmering, rådgivning, markedsføring eller vedligeholdelse af hjemmeside.

Klippekortet betales, før Sampedro ApS begynder på opgaven.

Klippekortet kan kun benyttes af den virksomhed som køber klippekortet og kan ikke overdrages eller sælges videre til andre.

Klippekort er gyldige i 12 måneder fra købsdatoen.

Ubrugte klip refunderes ikke.

Tidsforbrug hos Sampedro ApS bliver noteret per påbegyndte kvarter.

I tidsforbrug er der inkluderet telefonsamtaler, transport, research, forberedelse, møder, rådgivning, planlægning, dialog med underleverandører mm.

Såfremt kunden ønsker opgaver løst udenfor normal arbejdstid som er 8.00 – 16.00 på hverdage bliver der pålagt et tillæg på 50% oveni og i weekender og helligedage er tillæg på 100%. Weekend starter fredag fra kl. 16.

Har kunden et klippekort betyder det at Sampedro ApS trækker timer fra baseret på 50% og 100% som nævnt ovenstående.

Ansvar

Sampedro ApS hæfter ikke for indirekte/direkte tab eller følgeskader som eksempelvis driftstab, avancetab, tab af data eller omkostninger I forbindelse med retablering heraf, tab af goodwill, forvanskning af meddelelser, tab af forventet besparelse og lignende.

Sampedro ApS tilbyder hosting via en 3 parts udbyder Curanet. Sampedro ApS påtager sig intet ansvar for indholdet, det være sig rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.m. af de informationer, som kunden modtager eller afgiver via Internettet.

Sampedro ApS ansvarsfraskrivelser sig for benyttelse af eksterne leverandør i forhold til betalingsgateway (Bambora), hosting (Curanet), Cookieboks (cookieinformation.com) eller diverse plugins til WordPress.

Kunden er ansvarlig for og forpligtet til af egen drift at sikre at der er foretaget backup af samtlige systemer som Sampedro ApS leverancer installeres på, forinden installation samt vedligeholdelse af systemer. Sampedro ApS er uden ansvar for enhver skade som Kunden eller 3. part måtte lide som følge af manglende backup og vedligeholdelse. Kunden forpligter sig til at holde Sampedro ApS skadesløs over for 3. part i henhold til disse bestemmelser.

Kundens brug af et Sampedro ApS services sker i enhver henseende på kundens eget ansvar. Det er kundens ansvar at informere Sampedro ApS om kundens evt. behandling af personfølsomme data.

Hosting
Det er ikke tilladt at have større mængder fil arkiver liggende til fri downloading eller visning uden forudgående aftale med Sampedro ApS. Yderligere kapacitet kan tilkøbes. Ulovligt materiale må ikke forefindes på nogen af Sampedro ApS servere. Slettes sådant materiale, kan kunden ikke gøre noget krav gældende mod Sampedro ApS som følge af sletningen.

Såfremt kundens trafik forstyrrer andre, har Sampedro ApS ret til at lukke kundens webhotel uden varsel og/eller til at opkræve en særskilt afgift for trafikforbruget. Sampedro ApS har ret til enerådigt at vurdere, om overtrædelse har fundet sted eller ej. Ved lukning af kundens webhotel refunderes eventuel resterende forudbetalt abonnement ikke.

Uønsket mail (spam) er forbudt at udsende via Sampedro ApS systemer. I tilfælde af overtrædelse forbeholder Sampedro ApS sig ret til at informere de relevante myndigheder samt til at udlevere log informationer mv. til disse. Sampedro ApS forbeholder sig ligeledes ret til at opkræve betaling for forbrugt tid i forbindelse med sådan information og udlevering af log information til myndigheder.

Hjemmesider / Webshops skal hostes hos Sampedro ApS i den indgåede aftaleperiode og mindst indtil disse er fuldt betalt. Såfremt kunden ønsker at flytte en hjemmeside til et andet webhotel kan kunden rekvirere en kopi af hjemmesiden når der er foretaget fuld betaling af hosting til Sampedro ApS. Herefter kan Sampedro – Såfremt at kunden ønsker det – levere en backup af kundens hjemmeside.
Sampedro ApS påtager sig intet ansvar for hjemmesiders funktion på andre webhoteller end Sampedro ApS egne webhoteller.

Cookie GDPR
Såfremt der er indgået en Cookie GDPR aftale mellem Sampedro ApS og kunden vil Sampedro ApS som en engangsydelse tjekke at cookies først bliver gemt ved samtykke. Hvis der opstår problemer efterfølgende vil Sampedro ApS tjekke op på disse og mod betaling udbedre eventuelle problemer. Aftalen benyttes der cookieinformation.com som 3 parts leverandør eller complianz.io. Kunden er ansvarlig for og forpligtet til af egen drift at sikre at GDPR love bliver overholdt. Sampedro ApS er uden ansvar for enhver skade / bøde som Kunden eller 3. part måtte lide som følge af manglende overholdelse af GDPR love. Kunden forpligter sig til at holde Sampedro ApS skadesløs over for 3. part i henhold til disse bestemmelser.

Webshop på abonnement
Sampedro ApS tilbyder WordPress Webshops på abonnement. Disse services betales forud for aftalt periode på 12 måneder af gangen fornyes automatisk. For at opsige et abonnement skal det gøres minimum forud 1 måned af abonnementsperioden men er gensidigt uopsigelige i aftaleperioden. Ved forfalden faktura tilskrives der renter på 0,70% pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100,00 DKK. Priser for webshop abonnementer findes her : https://sampedro.dk/wordpress-abonnement/.

Servicebetaling
Betaling af services – uanset servicetype – faktureres forud for den aftalte periode.
Forudbetalt serviceperiode refunderes ikke med mindre andet udtrykkeligt fremgår af nærværende vilkår.

Personoplysninger
Når du benytter denne hjemmeside, indsamler og behandler vi dine oplysninger. Disse oplysninger kan være alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Eksempel på dette kan være tilmelding til nyhedsbrev via mailchimp, køb via hjemmesiden, kontaktformularer eller øvrig brug af hjemmesiden services.

Det vi typisk indsamler og behandler er dit IP-nummer, din geografisk placering, et unikt ID, tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, samt hvilke sider du klikker. I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne, behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse. Det vil typisk være i forbindelse med udfyldelse af formularer på hjemmesiden.

Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Databehandleraftale
Sampedro ApS behandler som led i levering af ydelser / services samt hosting til kunden personoplysninger, jf. Forordning 2016/679 (“Forordningen”) hvorfor følgende databehandleraftale er aftalt :

Sampedro ApS udfører følgende behandlinger for kunden :

  • Backups
  • Opbevaring
  • Transmittering
  • Visning
  • Ændringer
  • Vedligeholdelse

Både kunden såvel som Sampedro ApS skal løbende gennemføre organisatoriske og tekniske foranstaltninger, jf kravene i Forordningen for at optimerer og sikre beskyttelse af de registreredes rettigheder.

Sampedro ApS skal have ret til at anvende underleverandører efter eget valg. Disse underleverandører behandler også kundens personoplysninger. Sampedro ApS har mulighed for at skifte underleverandører dog med at oplyse kunden omkring ændringen før 30 dage.

Jf. kravene i artikel 28 i Forordningen skal Sampedro Aps overholde disse, mod timebetaling yde kunden bistand og stille oplysninger og nødvendige dokumentation til rådighed for kunden, så kunden kan føre tilsyn med Sampedro ApS overholder kravene i artikel 28.

Sampedro ApS´s påviser at alle underleverandører skal opfylde kravene i artikel 28 i Forordningen samt forpligtelserne i dette afsnit. Sampedro ApS må ikke uden kundens skriftlige forudgående tilladelse sende kundens personoplysninger til lande udenfor EU/EØS. Dog henvises der til at der kan være aftaler der er indgået muligt, hvorpå der har været accepteret benyttelse af underleverandører der er udenfor EU. Eksempler på disse underleverandører kan være Dropbox (opbevaring) samt WPEngine (hosting).

De behandlinger som kunden giver Sampedro ApS rettighed til at foretage er backups, visning, opbevaring, transmittering og kopiering.

Såfremt kunden ikke har givet instrukser på dokumentation til al behandling af data efter 3 måneder af ophørt samarbejde mellem kunden og Sampedro ApS, berettiges Sampedro ApS til at slette kundens personoplysninger.

Kunden accepterer, at kunden IKKE må anvende ydelserne / service / hosting til behandling, herunder opbevaring af personlige oplysninger omfattet af artikel 9 i Forordningen (særlige kategori af personoplysninger, så som helbredsoplysninger, biometriske data etc.), da ydelserne / service / hosting ikke er indrettet hertil. Det er således alene kundens ansvar, hvis kunden anvender ydelserne / service / hosting i strid med disse handelsvilkår.

Læs mere om databehandleraftalen her.

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger, vise dig de annoncer, som med stor sandsynlighed er relevante for dig, registrere dine køb og betalinger, kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev samt at optimere vores services og indhold.

Her på hjemmesiden www.sampedro.dk anvender vi cookies. Cookies er tekstfiler som gemmes på din computer, mobiltelefon eller anden enhed med det formål at genkende den, huske indstillinger, statistik eller målrette annoncer.  Cookies indeholder ikke skadelig kode som eksempelvis virus. Hvis du ønsker at slette cookies på din computer kan du følge denne vejledning : http://minecookies.org/cookiehandtering.

Når du sletter eller blokere cookies, kan du risikere at hjemmesiden ikke fungere optimalt da nogle af cookies er nødvendige.

Hvorfor cookies?
Cookies kan være nødvendige at have, netop til det formål at optimere brugervenligheden på ens hjemmeside mm. Loven fastslår at vi godt må gemme cookies på din enhed som er nødvendige for at sikre levering af den tjeneste du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. Alle andre cookies skal vi indhente dit samtykke. Det gør vi ved at have en cookie boks her på siden som du accepter. Når du accepter, gemmes en cookie på din enhed som viser at du har accepteret vores privatlivspolitik.

Denne hjemmeside bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider.
Vi indsamler cookies omkring dig for at tilpasse vores indhold og øge værdien for de annoncer vi viser her på siden. Du er altid velkommen til at slette cookies.

Vi bruger cookies så vi har mulighed for at kunne tilpasse vores indhold samt annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores hjemmeside med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

Cookies opdeling
Nødvendig – Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies.

Præferencer – Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.

Statistik – Statistisk cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.

Marketing – Marketing cookies bruges til at spore besøgende på tværs af websites. Hensigten er at vise annoncer, der er relevante og engagerende for den enkelte bruger, og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjeparts annoncører.

Uklassificeret – Uklassificerede cookies er cookies, som vi er i færd med at klassificere sammen med udbyderne af de enkelte cookies.

Opdateret 3/6-2022. Ret til ændringer forbeholdes.